Urząd Miasta i Gminy Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 czerwca 2010 21:44

 

 

 

Dane podstawoweAdres

Plac Wolności 37

57-120 Wiązów

tel. +48 71393 11 36

+48 71 393 10 95

+48 71 393 14 14

fax +48 71 393 10 58

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Godziny pracy:

Urząd czynny jest od

poniedziałku do piątku

godz. 7:30 - 15:30

REGON:

Urząd Miasta 000529901

Gmina Wiązów 931934970


NIP:

Urząd Miasta 914-14-63-818

Gmina Wiązów 914-12-24-485


Numery kont:

Gmina Wiązów

(wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych):

35 9585 0007 0040 0409 8645 0005

Urząd Miasta i Gminy Wiązów

(opłaty skarbowe i podatki):

91 9585 0007 0040 0400 1544 0003Wizytówka elektroniczna


Plan dojazdu

 


 

Burmistrz i kadra pracownicza

 


Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

Jerzy Krochmalny

pokój nr 12

tel. +48 71 393 14 14

fax +48 71 393 10 58

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Sekretarz

Agnieszka Puzyniak

pokój nr 16

tel. +48 71 393 14 14 wew. 41,

fax +48 71 393 10 58

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Burmistrz przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu się.

 

Wydziały – wykaz numerów telefonów do poszczególnych pracowników.

 


Praktyczny poradnik interesanta

 

Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Plac Wolności 37

57-120 Wiązów

tel. +48 71 393 10 95, +48 71 393 11 36

fax +48 71 393 10 58

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Gmina i jej zadania

 1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Ustawodawca podzielił  zadania gminy na własne i zlecone.
 2. Do zadań własnych zaliczone zostały sprawy z następujących dziedzin:
  1. ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4. lokalnego transportu zbiorowego,
  5. ochrony zdrowia,
  6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8. oświaty, w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo‑wychowawczych,
  9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  10. kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11. targowisk i hal targowych,
  12. zieleni gminnej i zadrzewień,
  13. cmentarzy gminnych,
  14. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  15. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16. zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych,
  18. promocja gminy,
  19. współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 3. Obok zadań własnych gmina realizuje także tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowania i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendum.
 4. Ustawowe zlecenie do prowadzenia przez samorząd terytorialny zadań z zakresu administracji rządowej przybiera dwie formy, które polegają na:
  1. przekazaniu w drodze umowy zadania rządowego, które samorząd wykonuje przy pomocy własnych organów i jednostek organizacyjnych,
  2. przekazaniu jednostce samorządu zadania w drodze porozumienia.

Kompetencje samorządu gminnego

Organami gminy są: Rada Miasta i Gminy oraz Burmistrz.

 

Rada Miasta i Gminy to organ stanowiący i kontrolny w samorządzie gminnym.

Do jej zadań należy:

 1. Określanie celów ogólnych, związanych z rozwojem gminy takich jak: strategia rozwoju, budżet, plany, programy,
 2. Określanie celów szczegółowych,
 3. Kontrola wykonania uchwalanych planów i celów oraz merytoryczna ocena tego wykonania.

Ustawowy skład rady w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców to 15 radnych. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

 

Burmistrz Miasta i Gminy to organ wykonawczy i zarządzający w samorządzie gminnym, wybierany w wyborach bezpośrednich na 4 letnią kadencję.

Do jego podstawowych zadań należą:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Gminy, praca nad rozwiązaniami strategicznymi, długofalowymi,
 2. Określanie sposobów realizacji zadań uchwalanych przez radę,
 3. Kierowanie strategicznym wykonaniem, po zatwierdzeniu przez radę środków w budżecie,
 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Inne zadania Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Sprawowanie władzy administracji ogólnej na podstawie ustaw,
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 3. Kierowanie urzędem miasta i gminy, nadawanie regulaminu organizacyjnego,
 4. Reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej ‑ jako organ I instancji,
 7. Wydawanie, w przypadku nie cierpiącym zwłoki, przepisów porządkowych,
 8. Składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia bieżącej działalności gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Jerzy Krochmalny, I piętro, pok. 12,

tel. +48 71 393 11 36, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów

Do zakresu zadań Sekretarza należy m.in.:

 1. wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych udzielonych przez Burmistrza,
 2. koordynowanie współpracy Urzędu z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 3. opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 6. nadzorowanie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków,
 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej dotyczącą działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz komórek jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. kierowanie pracą Urzędu podczas nieobecności Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,
 9. prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty
  i Karty Nauczyciela w ramach kompetencji organu prowadzącego,
 10. nadzorowanie przyjmowania, rozpatrywania i analizowania skarg, wniosków i petycji,
 11. udział w formułowaniu polityki i strategii Gminy oraz udział we wdrażaniu strategii dotyczących rozwoju Gminy,
 12. nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem przetargów,
 13. nadzorowanie procedur zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych,
 14. nadzoruje gospodarkę mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu.

 

Sekretarz Miasta i Gminy Agnieszka Puzyniak, piętro I, pok. nr 16,

tel. +48 71 393 11 36 wew. 41, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,


Gdzie załatwić urzędową sprawę?

Sekretariat

I piętro, pokój nr 11

tel. +48 71 393 10 95, +48 71 393 11 36

fax +48 71 393 10 58

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • przyjmowanie wszelkiego rodzaju: pism, wniosków, ofert przetargowych, podań oraz innej korespondencji,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • zapisy i przyjęcia interesantów na spotkania z Burmistrzem, Sekretarzem, Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy, ewentualnie z naczelnikami wydziałów,
 • udzielanie informacji dotyczących:
  • miejsca i terminu załatwiania spraw,
  • zestawienia niezbędnych dokumentów,
  • wysokości opłat skarbowych,
 • wydawanie niezbędnych druków i formularzy,
 • umożliwianie skopiowania załączników i dokumentów;

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy ‑ Biuro Rady Miasta i Gminy

I piętro, pokój nr 19

tel. +48 71 393 11 36 wew. 16

dyżury Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy:

piątki: 1400 - 1530

 

Wydział Organizacyjny Urzędu

I piętro, pok. nr 9, 11, 15, 19

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Anna Trzebuniak, parter, pok. nr 15

tel. +48 71 393 11 36 wew. 15, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Parter, pok. nr 2, 2a

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Małgorzata Pluta, parter, pok. nr 2a

tel. +48 71 393 11 36 wew. 40, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Finansowy

II piętro, pok. nr 24, 26, 27, 28, 29

tel. +48 71 393 10 95, +48 71 393 11 36 wew. 25, 26, 27, 29, 30, 31

Kierujący pracą wydziału: Skarbnik Miasta i Gminy Wiesława Kaczmarczyk, piętro II, pok. nr 26

tel. +48 71 393 14 14 wew. 29, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zastępca Skarbnika: Magdalena Tomaszowska, piętro II, pok. nr 26

tel. +48 71 303 14 14 wew. 30, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

II piętro, pok. nr 32, 33, 34

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Ewa Pyczek, II piętro, pokój nr 32

tel. +48 71 393 11 36 wew. 37, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Wydział Ochrony Środowiska

I piętro, pok. nr 20, 21

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Magdalena Walasek, I piętro, pokój nr 21

tel. +48 71 393 11 36 wew. 33, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Księgowości Oświatowej

I piętro, pok. nr 23

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Paulina Rosińska-Kurek, II piętro, pokój nr 23

tel. +48 71 393 11 36 wew. 49, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wydział Budowlano-Sanitarny

Kierujący pracą wydziału: Naczelnik wydziału Magdalena Bartosz, I piętro, pok. nr 9

tel. +48 71 393 11 36 wew. 17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Podstawowe prawa interesanta w urzędzie

Aktem prawnym, który reguluje sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest przede wszystkim ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) – w skrócie określana jako k.p.a. Zagadnienia praw obywatela wobec urzędu są również regulowane innymi aktami prawnymi, z których najważniejszym jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zmianami).

Prawo uzyskiwania informacji

Obywatel ma prawo żądać, by urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Prawo udziału w postępowaniu

Obywatel, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma prawo uczestniczenia w tym postępowaniu. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywatel może zostać pozbawiony tego prawa jedynie w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Inicjatywa osoby zainteresowanej

Obywatel ma prawo podejmowania działań, służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej i prawnej. Działania takie są korzystne dla jego interesów, ponieważ sprzyjają uzyskaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w możliwie krótkim terminie. Aktywnie uczestnicząc w postępowaniu, ma on możliwość wyjaśnienia okoliczności, które podlegają ocenie urzędnika w trakcie załatwiania sprawy. Powinien zatem ‑ we własnym interesie ‑ wykazywać inicjatywę, zwłaszcza w zakresie przedstawiania dowodów.

Przestrzeganie dobrych obyczajów

Przekroczenie zasad dobrego wychowania w kontakcie z urzędnikiem, posługiwanie się słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a wreszcie akty agresji fizycznej nie mogą mieć miejsca przy załatwianiu urzędowych spraw. Funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej ochronie wynikającej z przepisów prawa karnego.

 

Realizowanie spraw

Terminy załatwienia sprawy przez urząd

Obywatel ma prawo żądać terminowego załatwiania spraw przez urząd. Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów.

Urząd powinien także załatwić sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień.

Z punktu widzenia obywatela najkorzystniejsze jest oczywiście załatwianie spraw od ręki, w czasie pierwszej bytności w urzędzie. Najczęściej jednak na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać. W takim wypadku urząd powinien poinformować o tym obywatela i określić termin, w jakim to rozstrzygnięcie nastąpi. Na jego żądanie urząd zobowiązany jest przesłać wydaną decyzję lub postanowienie pod wskazany adres.

Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca.

Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany), albo z przyczyn niezależnych od urzędu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu siły wyższej). Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku w określonej sprawie należy dowiedzieć się, jakie dokumenty będą musiały być złożone razem z tym wnioskiem.

Szczegółowej informacji na ten temat powinien udzielić urzędnik, zajmujący się załatwianiem danego rodzaju spraw. Należy się upewnić, czy informacja o wymaganych dokumentach jest pełna, tj. upewnić się, czy wiemy jakie dokumenty musimy dostarczyć oraz w jakiej formie powinny zostać dostarczone (np. oryginały, kopie, kopie poświadczone notarialnie). Czasem akceptowane jest dostarczenie kopii dokumentów za pomocą faksu. Warto upewnić się także, w jakich godzinach przyjmowane są wnioski lub inne dokumenty. Dla zaoszczędzenia czasu można zwrócić się o udzielenie takiej informacji telefonicznie. W przypadku kontaktów telefonicznych dobrze jest poprosić urzędnika o podanie nazwiska, tak żeby w dalszych kontaktach powoływać się na tę osobę.

Jeżeli osobista wizyta w urzędzie nie jest nadmiernie uciążliwa, to wymagane informacje można uzyskać na miejscu. W Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w sekretariacie lub w poszczególnych wydziałach.

Należy zwrócić uwagę, że przedstawiane dokumenty muszą być autentyczne. Wykorzystywanie nieprawdziwych dokumentów jest poważnym przestępstwem, zagrożonym surowymi karami. Nie wolno dokumentów niszczyć, ani przerabiać. Nie można też wprowadzać w błąd urzędnika za pomocą dokumentów sfałszowanych. Zagrożenie karą dotyczy także urzędnika poświadczającego nieprawdę. Naruszenie tych zasad również powoduje odpowiedzialność karną.

Opłata skarbowa

Obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Urzędnik powinien go także poinformować, czy złożenie wniosku łączy się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz podać wysokość tej opłaty i sposób jej uiszczenia. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie urzędu.

O wysokości opłaty skarbowej można dowiedzieć się od urzędnika prowadzącego sprawę.

 

Odwołania

Prawo składania odwołań do organu wyższego stopnia

Obywatel ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez burmistrza w pierwszej instancji. Na decyzji umieszczona jest informacja o możliwościach odwołania się i informacja, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Treść odwołania, za wyjątkiem odwołań od decyzji podatkowych, nie musi spełniać szczególnych wymogów. Wystarczy, jeżeli wynika z niej, że obywatel jest niezadowolony z rozstrzygnięcia.

Ponieważ jednak przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ wyższej instancji, w niektórych, bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub doradcy z organizacji społecznej zajmującej się pomocą obywatelom. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, z których treści wynika, że mają być wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy.

Jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem, to można ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Skargę można wnieść jedynie po wyczerpaniu możliwości odwoływania się od decyzji. Zainteresowana osoba ma na złożenie skargi 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o decyzji. Od złożonej skargi należy opłacić wpis. WSA rozpoznaje również skargi na bezczynność organów.

 

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
 • Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę. Petycje, skargi i wnioski można kierować w szczególności do organów państwowych (np. do ministra, wojewody) oraz do organów samorządu terytorialnego (np. do burmistrza).

Przedmiotem skargi może być m.in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli. Skargę należy skierować do właściwego organu. Przepisy szczegółowo określają, który organ powinien być adresatem skargi.

Urząd właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi.

Wnioski mogą dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji urzędu, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przepisy nie zawierają pełnego wykazu zagadnień, które mogą być objęte wnioskami, a jedynie wskazanie kilku możliwych problemów.

Wnioski należy kierować do urzędów właściwych ze względu na ich przedmiot, a więc w szczególności do tych urzędów, których funkcjonowanie może być poprawione przy wykorzystaniu propozycji lub uwag zawartych w tych wnioskach.

 

W opracowaniu wykorzystano „Poradnik klienta administracji rządowej” ‑ wydawnictwo Urzędu Służby Cywilnej.

 


 

Statut Miasta i Gminy Wiązów

UCHWAŁA NR XXII/180/08

Rady Miasta i Gminy Wiązów

Z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala

 1. ustala się tekst jednolity Statutu Miasta i Gminy Wiązów przyjętego uchwałą nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002 roku,
 2. tekst jednolity obejmuje zmiany dokonane uchwałą nr XVII/163/2004 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów, uchwałą nr XVI/140/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów.

STATUT MIASTA I GMINY WIĄZÓW

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Uchwała określa:

 1. ustrój Miasta i Gminy Wiązów,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta i Gminy Wiązów, komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów i Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów,
 4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miasta i Gminy Wiązów,
 5. zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów oraz korzystania z nich.

 

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Wiązów,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Wiązów,
 3. Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miasta i Gminy Wiązów,
 4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wiązów,
 5. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów,
 6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Wiązów.

 

Rozdział II. Gmina

§3

 1. Gmina Wiązów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§4

 1. Gmina położona jest w Powiecie Strzelińskim w Województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 14 182 ha.
 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji –inne jednostki pomocnicze.
 4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
 5. W skład Gminy wchodzą jednostki pomocnicze – osiedle Wiązów obejmujące granice administracyjne miasta Wiązów oraz sołectwa: Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Gułów, Janowo, Jaworów, Jędrzychowice, Jutrzyna, Kalinowa, Kłosów, Kowalów, Krajno, Księżyce, Kucharzowice, Kurów, Łojowice, Miechowice Oławskie, Ośno, Stary Wiązów, Wawrzęcice, Wawrzyszów, Witowice, Wyszonowice, Zborowice.

§5

 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§6

 1. Herbem Gminy jest głowa św. Jana Chrzciciela wewnątrz okrągłej misy na czerwonym polu. W górnych rogach pola dwie lilie koloru białego z czarnym konturem. Głowa biała z czarnymi włosami i brodą, misa koloru żółtego z podwójnym czarnym konturem. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
 2. Barwy Gminy określa jej flaga, w kolorach żółtym, czerwonym i białym, ułożonymi poziomo. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8. Zezwala się na umieszczenie herbu Gminy na tle flagi. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
  1. Prawo użytkowania herbu i barw Gminy mają wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, wykaz jednostek organizacyjnych określa rada w odrębnej uchwale.
 3. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.
 4. Hejnałem Gminy jest sygnał dźwiękowy, którego zapis określa załącznik nr 4 do statutu.
 5. Pieczęcią Gminy jest okrągła pieczęć o średnicy 32 mm zawierająca rysunek herbu, wokół którego jest umieszczony napis: MIASTO I GMINA WIĄZÓW oraz data 1252. Wzór pieczęci określa załącznik nr 5 do Statutu.
 6. Świętem Gminy jest 24 czerwca.
 7. Osoby szczególnie zasłużone dla Gminy, Rada może wyróżnić honorowym obywatelstwem.
 8. Zasady nadawania i pozbawiania honorowego obywatelstwa Rada określi odrębną uchwałą.
 9. Burmistrz prowadzi rejestr osób wyróżnionych honorowym obywatelstwem.

§7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Wiązów.

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

§8

 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej może być grupa składająca się z 30% mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo Rada Miasta i Gminy,
  2. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
  3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
  4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne,
  5. niezwłocznie po utworzeniu jednostki pomocniczej Rada uchwala jej statut, który określa zadania organizacyjne, zakres działania, organy i ich kompetencje, gospodarowanie mieniem i uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej, itp.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§9

Uchwały, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

obszar,

granice,

siedzibę władz,

nazwę jednostki pomocniczej.

§10

 1. Jednostki pomocnicze Gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
 3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
 4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
 5. skreślony
 6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

§11

 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Burmistrz.
 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§12

Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§13

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§14

 1. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje.
 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§15

Rada wybiera ze swojego grona:

  1. Przewodniczącego,
  2. Wiceprzewodniczącego.

§16

 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
  1. Rewizyjną,
  2. Budżetu i Finansów,
  3. Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Inwestycji i Promocji,
  4. Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego,
  5. Rolnictwa,
  6. Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
 4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace Komisji Rady.
 5. Podział zadań w zakresie o jakim mowa w ust. 4 dokonuje Przewodniczący Rady.

§17

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
  2. przygotowanie projektu porządku obrad,
  3. dokonanie otwarcia sesji,
  4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
 4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.

§18

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: zwołuje sesje Rady,

przewodniczy obradom,

sprawuje policję sesyjną,

kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

podpisuje uchwały rady,

czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§20

 1. Do reprezentowania Rady na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Na wniosek Przewodniczącego Rada może upoważnić w drodze uchwały inną osobę spośród radnych do reprezentowania jej na zewnątrz w określonej sprawie.

§21

skreślony

§22

skreślony

§23

Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

Rozdział V. Tryb pracy Rady

1.Sesje Rady

§24

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej właściwości.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
  1. postanowienia proceduralne,
  2. deklaracje - zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania,
  3. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  4. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§25

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2.Przygotowanie sesji

§26

 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
  1. Radni, komisje, kluby oraz Burmistrz mogą zaproponować Przewodniczącemu sprawy, które powinny znaleźć się w porządku obrad.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie porządku obrad,
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
 4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją w sposób określony w ust. 3.
 5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 3 i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 5 dni przed sesją.

 

§27

 1. Przewodniczący wspólnie z Burmistrzem ustalają listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym – nie będący radnymi- Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz.

§28

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§29

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§30

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§31

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§32

 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §25 pkt. 4.

§33

 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§34

 1. Sesję otwiera Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub z braku takiej możliwości – najstarszy wiekiem radny obecny na sesji formułą: „Otwieram ................. sesję Rady Miasta i Gminy Wiązów”. w uzasadnionych przypadkach, w trakcie sesji Przewodniczący może przekazać prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.
 2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum), Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad i stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
 3. skreślony

 

§35

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: ,,Otwieram ............. sesję Rady ...................”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis §31 ust. 2.
 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmian porządku obrad.

§36

skreślony

 

§37

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

  1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  2. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym,
  3. sprawozdanie Burmistrza o swojej pracy w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, składa wcześniej na piśmie do Biura Rady, a następnie referuje je na Sesji,
  4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  5. wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów,
  6. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
  7. wolne wnioski i informacje.

§38

skreślony

§39

 1. Wnioski składa się w sprawach bieżących problemów gminy, sołectw, mieszkańców.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu obrad sesji i powinien on zawierać: krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem, jasno określony postulat oraz proponowane ewentualne rozwiązanie.
 3. Odpowiedzi na wniosek udziela Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba. Najpóźniej odpowiedzi należy udzielić w ciągu 14 dni pisemnie do Biura Rady.

 

§40

 1. Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania składa się na sesji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu z obrad.
 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, Burmistrz udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni, którą przekazuje do Biura Rady.
 4. Biuro Rady prowadzi rejestr zgłoszonych zapytań i wniosków, w którym powinny być zawarte dokładne informacje o terminach i sposobie załatwienia zgłaszanych spraw. Do obowiązków pracownika Biura Rady należy informowanie radnych o wpływających odpowiedziach na zapytania i wnioski.

 

§41

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 6. Przewodniczący Rady może poddać pod głosowanie wniosek formalny w sprawie czasu wypowiedzi.

§42

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania osoby, której udzielono głosu, w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadzenie sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 5. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba przebywająca na sali obrad w czasie trwania sesji lub obrad komisji jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i swoim stanem narusza powagę sesji i komisji, Przewodniczący wzywa daną osobę do natychmiastowego opuszczenia sali obrad.
 6. Jeżeli osoba wymieniona w ust. 5 nie podporządkuje się nakazowi opuszczenia obrad Przewodniczący wzywa policję w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia i usunięcia w/w osoby z sali obrad. Na ten czas Przewodniczący zarządza przerwę, a powyższy fakt odnotowuje się w protokole.

§43

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§44

 1. Radny w trakcie sesji ma prawo zgłaszać wnioski formalne. Wnioskiem formalnym jest wniosek o:

  sprawdzenie quorum,

  ograniczenie liczby lub czasu wystąpień dyskutantów (wniosek taki nie może dotyczyć wypowiedzi przewodniczących komisji, sprawozdawcy, Burmistrza),

  zarządzenie przerwy,

  zakończenie dyskusji,

  zdjęcia określonego punktu z porządku obrad,

  reasumpcji głosowania,

  głosowanie imienne,

  wyłączenie jawności obrad (wyłączenie jawności obrad może dotyczyć tylko konkretnych punktów obrad, a nie całości sesji).

  2. W sprawie formalnej głosu udziela się poza kolejnością.

  3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi.

§45

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. skreślono.

§46

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. w razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§47

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę ,,Zamykam .............. sesję Rady ........”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§48

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 4. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.
 5. Wniosek formalny w tej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 6. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

§49

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§50

 1. Pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady z uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej Sesji protokół oraz w miarę potrzeby protokołuje posiedzenia komisji Rady.
 2. Przebieg sesji oraz posiedzenia komisji Rady można rejestrować.

§51

 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
  1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
  4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  5. ustalony porządek obrad,
  6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
  8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
  9. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§52

 1. Do najbliższej sesji radni mają wgląd do protokołu i mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta. Protokół z obrad poprzedniej sesji powinien być wyłożony do wglądu radnym najpóźniej 7 dni roboczych po sesji.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§53

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone Przewodniczącemu Rady.
 2. Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.
 3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
 4. Radny ma prawo otrzymać nieodpłatnie kserokopie protokołów i uchwał Rady.
 5. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołów w obecności pracownika Biura Rady, z wyjątkiem tych części dokumentu, które dotyczą tajności obrad.

§54

 1. Obsługę biurową Rady (wysyłanie zawiadomień, materiałów na posiedzenia komisji lub sesji, informacji, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Biura Rady w porozumieniu z Przewodniczącym.
 2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

3.Uchwały

§55

 1. Uchwały, o jakich mowa w §24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa w §24 ust. 2, są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§56

 1. 1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, każdy z radnych z osobna oraz komisje Rady i kluby radnych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
  5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
  6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwał.
 3. Projekt uchwały przedkłada się Radzie po zaopiniowaniu przez właściwą komisję.
 4. Projekt uchwały musi być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy albo przez innego prawnika.
 6. Projekt uchwały odpowiadający wymogom zawartym w §53 ust. 2 powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady z dołączonym uzasadnieniem określającym potrzebę podjęcia nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem sesji, na której projekt będzie rozpatrywany. Przewodniczący przekazuje projekt właściwym komisjom. w posiedzeniach komisji uczestniczą i przedstawiają wszelkie dokumenty przemawiające za podjęciem uchwały przedstawiciele wnioskodawcy i Burmistrza.
 7. Każdy z wnioskodawców może wycofać projekt uchwały, którego był inicjatorem, bez uzasadnienia do momentu jego przegłosowania na posiedzeniu Rady.
 8. Przewodniczący Rady prostuje oczywiste błędy językowe i rachunkowe w podjętych tekstach uchwał na najbliższej sesji Rady.
 9. Projekt uchwały odpowiadający wymogom zawartym w ust. 6 musi być poddany głosowaniu na najbliższej sesji.

§57

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. w projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§58

 1. Burmistrz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może określić wniesiony przez siebie projekt uchwały jako pilny.
 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 może być wniesiony również w trakcie posiedzenia Rady, a następnie przekazany do zaopiniowania przez właściwą komisję. Na czas pracy komisji Przewodniczący zarządza stosowną przerwę. Projekt zaopiniowany przez komisję poddany zostaje pod dyskusję i głosowanie.

§59

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Obrad.

§60

Uchwały numeruje się, uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§61

 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

3.Procedura głosowania

§62

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§63

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy ,,za”, ,,przeciw” i ,,wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
 5. Głosowanie imienne odbywa się przez użycie kart do głosowania podpisanymi imieniem i nazwiskiem Radnego. Lista osób głosujących „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się” jest załącznikiem do protokołu z obrad sesji ( z zaznaczeniem, do którego punktu porządku obrad się odnosi).
 6. Głosowanie imienne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród Radnych. w skład komisji skrutacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji oraz dwóch członków komisji.

 

§64

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§65

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§66

 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w §65 ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§67

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

 

§68

Bezwzględną większość głosów należy odnieść do ustawowej liczby składu Rady, a nie do liczby ważnie oddanych głosów. Oznacza to wymóg oddania za wnioskiem poddanym głosowaniu, liczby całkowitej głosów przewyższającej połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. Jeżeli ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, to wymóg bezwzględnej większości ustawowego składu Rady zostanie spełniony, o ile za wnioskiem zostanie oddanych co najmniej osiem ważnych głosów.

 

1.Komisje Rady

§69

 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
 3. Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji Rady.

 

§70

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§71

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje sprawują funkcje kontrolne, uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
  1. Przewodniczący Komisji może żądać wszelkich materiałów i dokumentów stanowiących przedmiot omawianej na posiedzeniu sprawy oraz w koniecznych przypadkach obecności właściwego pracownika Urzędu lub kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
  2. Na prośbę Rady Burmistrz ma obowiązek przedstawić wykaz osób zalegających z płatnością podatków oraz udzielonych umorzeń i zwolnień.
 4. Na podstawie upoważnienia Rady Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§72

 1. Przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji zwołuje i ustala porządek posiedzenia komisji.
 2. Częstotliwość posiedzeń, obecność radnych, terminowość wydawanych opinii przez komisję podlega kontroli Przewodniczącego Rady.
 3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa głosowania.
 4. W razie powtarzającego się niedotrzymania terminu lub uchylania się komisji od opracowania lub zaopiniowania zagadnienia oraz wyrażenia opinii Przewodniczący Rady może wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę dotychczasowego składu komisji.
 5. W przypadku złożenia przez radnego rezygnacji z członkostwa w komisji stałej Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji.
 6. W przypadku równowagi głosów komisji, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 7. Komisje stałe i doraźne bezwzględną większością głosów powołanego składu komisji wybierają i odwołują ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 8. §72 ust. 7 nie stosuje się do Komisji Rewizyjnej.
 9. Komisja doraźna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu prac na najbliższej sesji Rady.

 

§73

 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§74

 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Podjęte wnioski przewodniczący komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady do realizacji.

 

§75

skreślono

6. Radni

§76

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem, radny obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.

 

§77

skreślono

§78

 

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
 4. skreślono
 5. skreślono
 6. skreślono

 

§79

 1. Przewodniczący Rady wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

3.Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§80

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§81

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI Komisja Rewizyjna

1.Organizacja Komisji Rewizyjnej

§82

 1. Do zadań Komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przygotowanie corocznej oceny pracy Burmistrza, której integralną część stanowią opinie o realizacji budżetu gminy, realizacji uchwał Rady, realizacji wniosków radnych,
  2. sporządzenie opinii dotyczących wniosków radnych o przeprowadzenie referendum dotyczącego odwołania Burmistrza w sprawie innej niż nie udzielenie absolutorium,
  3. rozpatrywanie i opiniowanie skarg na działalność Burmistrza kierowanych do Rady.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Burmistrza i kierowników podporządkowanych jednostek organizacyjnych w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez Radę, a także na doraźne zlecenie Rady.
 3. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Komisji Rewizyjnej” stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.

 

 

§83

skreślono

 

§84

skreślono

 

§85

skreślono

 

§86

skreślono

 

§87

skreślono

 

§88

skreślono

 

§89

skreślono

 

§90

skreślono

 

§91

skreślono

 

§92

skreślono

 

§93

skreślono

 

§94

skreślono

 

§95

skreślono

§96

skreślono

 

§97

skreślono

 

§98

skreślono

 

§99

skreślono

 

§100

skreślono

 

§101

skreślono

 

§102

 

skreślono

 

§103

skreślono

 

 

§104

skreślono

§105

 

skreślono

 

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

§106

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przyjętych przez Statut Gminy.

 

§107

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 2 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:
  1. nazwę klubu,
  2. listę członków,
  3. imię i nazwisko przewodniczącego,
 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§108

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§109

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 2.

 

§110

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§111

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§112

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§113

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

 

 

Rozdział VIII.Kompetencje i tryb pracy Burmistrza

1.Wybór i kompetencje Burmistrza

§114

skreślono

 

§115

Burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

§116

skreślono

 

§117

 1. Do zadań Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy należy wykonywanie uchwał Rady Miasta i Gminy określonych przepisami prawa, zgodnie z treścią art. 30 i nast. ustawy o samorządzie gminnym, wskazanej we wstępie niniejszej Uchwały.

§117a

Burmistrz jako Kierownik urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

  1. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.
  2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu i określonym przez siebie zakresie swemu zastępcy lub sekretarzowi Gminy.

 

 

§118

 1. Do obowiązków zastępcy Burmistrza należy podejmowanie czynności określonych w §117 a na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza albo w przypadku konieczności podjęcia niezwłocznych działań pod nieobecność Burmistrza lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania Burmistrza.
 2. skreślono

§119

Burmistrz określa szczegółowy zakres zadań swojego Zastępcy i Sekretarza z uwzględnieniem postanowień regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 

§120

skreślono

 

§121

skreślono

§122

skreślono

 

§123

skreślono

 

§124

skreślono

 

§125

skreślono

 

§126

skreślono

 

§127

skreślono

 

§128

skreślono

 

§129

skreślono

 

§130

skreślono

 

 

 

Rozdział IX.Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§131

 1. Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych Gminy, chyba że ich jawność została wyłączona na mocy odrębnych przepisów.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§132

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. Wgląd w dokumenty organów gminy, komisji Rady dotyczących wykonywania zadań publicznych, odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.
 3. Zabronione jest wypożyczanie wszelkich dokumentów organów gminy oraz komisji Rady i korzystanie z nich poza budynkiem Urzędu Gminy.

§133

 1. Z dokumentów wymienionych §131 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować lub kopiować.
 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§134

 1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w §131, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
 2. Odbitki kserograficzne są wykonywane odpłatnie.
 3. skreślono

 

§135

Uprawnienia określone w §131- 134 nie znajdują zastosowania:

  1. w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub Burmistrza uchwały bądź Zarządzenia o wyłączeniu jawności,
  2. do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział X.Pracownicy samorządowi

§136

 1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
 2. Nawiązanie stosunku pracy następuje z chwilą wyboru przez Mieszkańców.
 3. Stosunek pracy z Burmistrzem w imieniu Rady nawiązuje Przewodniczący.

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§137

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Ewa Schütterly

 

ZAŁĄCZNIKI


 

Regulamin

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów

§1

 1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Wiązów, zwana dalej ,,komisja”, jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania:
  1. Urzędu w zakresie spraw finansowo- gospodarczych,
  2. sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  3. sposobu rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych,
  4. sposobu realizacji uchwał Rady.
 2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności podmiotów wymienionych w ust. 1, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 3. Komisja kontroluje działalność burmistrza i podporządkowanych mu jednostek pod względem:
  • legalności,
  • celowości,
  • gospodarności i oszczędności,
  • rzetelności,
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
  • planowości.

4. Komisja kontroluje burmistrza oraz gminne jednostki organizacyjne, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Miasta i Gminy.

5. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.

§2

 1. Komisja opiniuje na piśmie wykonanie budżetu miasta i gminy i występuje z pisemnym wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 przewodniczący komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 5 dni od daty sporządzenia wniosku.
 3. Przewodniczący komisji przekłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 5 dni od daty ich sporządzenia.

§3

 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium.
 2. Przewodniczący komisji przekłada opinię, o której mowa w ust. 1, na ręce Przewodniczącego Rady, w terminie 14 dni od daty ich sporządzenia.

§4

 1. W skład komisji wchodzą: przewodniczący oraz pozostali członkowie wybrani spośród radnych.
 2. Przewodniczący komisji wybierany jest uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są uchwałą spośród swojego grona zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 4. Zastępcę przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swego grona zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 5. Odwołanie przewodniczącego komisji lub poszczególnych członków następuje na zasadach określonych w ust. 2 i 3.
 6. W skład komisji nie mogą być wybierani:
  1. Przewodniczący Rady,
  2. Wiceprzewodniczący Rady.
 7. Mandat członka komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka komisji na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady.

§5

 1. Przewodniczący , jego zastępca oraz pozostali członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału z w działaniach komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.
 3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie, od decyzji o wyłączeniu, do Rady- w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§6

 1. Komisja podlega Radzie.
 2. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady.
 3. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  1. terminy odbywania posiedzeń,
  2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli,
  3. rodzaj i zakres kontroli.
 4. Rada może podjąć decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem pracy komisji.
 5. Rada nie może nakazać komisji wstrzymania rozpoczęcia kontroli, a także przerwania kontroli prowadzonej przez komisję. Powyższe nakazy dotyczą także wykonania poszczególnych czynności kontrolnych.
 6. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 7. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 4- 6, wykonywane są niezwłocznie.
 8. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.
 9. Komisja może prowadzić kontrole sprawdzające, nie objęte zatwierdzonym planem pracy.

§7

 1. Komisja w terminie do 31 stycznia każdego roku składa przewodniczącemu roczne §7 sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim, które przedkłada Radzie na najbliższej sesji.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1. liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli,
  2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
  3. wykaz wniosków podjętych przez komisję,
  4. wykaz wyłączeń, o których mowa w §5 regulaminu,
  5. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli.
 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§8

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia nieplanowane mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady,
  2. nie mniej niż 1/3 ustawowego składu Rady,
  3. nie mniej niż połowa członków komisji.
 3. Przewodniczący Rady oraz radni składają składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.
 4. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie osoby nie będące członkami komisji.
 5. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie:
  1. radnych nie będących członkami komisji,
  2. osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
 6. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół w terminie 21 dni od dnia odbycia posiedzenia, który winien być podpisany przez przewodniczącego komisji.
 7. W uzasadnionych przypadkach komisja może podjąć decyzje o obowiązku zachowania tajemnicy części posiedzenia i o wyłączeniu z udziału w tej części innych osób.

§9

 1. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Głosowanie jest jawne. w przypadku równej liczby głosów- przy opiniowaniu wykonania budżetu miasta i gminy oraz głosowaniu wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi- rozstrzyga głos przewodniczącego.

§10

Obsługę biurową komisji zapewnia Burmistrz.

§11

 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§12

 1. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1. problemowe- obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  2. sprawdzające- podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.
 2. Kontroli komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

§13

 1. Kontroli dokonują w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole sprawdzające mogą być przeprowadzane przez 2 członków komisji.
 4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie dla przewodniczącego komisji podpisuje Przewodniczący Rady.
 5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
 6. Przewodniczący Rady zapewnia koordynacje współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§14

 1. W razie ujawniania w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazują dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy burmistrza, kontrolujący zawiadamia Przewodniczącego Rady.

§15

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w §1 ust. 3.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§16

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienie kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pismo wyjaśniające.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.

§17

Obowiązki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§18

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§19

Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli- w terminie 14 dni od daty jej zakończenia- protokół kontrolny obejmujący:

  1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w tym protokole.
  7. Datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. Podpis kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny.

§20

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te są obowiązane do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji. Jeżeli podpisanie protokołu odmówił przewodniczący komisji, składa on na zasadach wyżej podanych- wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.

§21

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego komisji lub Przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§22

Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu - otrzymują: komisja i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§23

Komisja po zapoznaniu się z wynikiem kontroli formułuje zalecenia i wnioski, które przekazuje Przewodniczącemu Rady oraz jednostce kontrolowanej.

§24

 1. Komisja może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może podlegać w szczególności na wymianie usług, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady.
 3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
 4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynacje współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§25

Komisja może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontrolne.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Do zakresu zadań Sekretarza należy m.in.:

1) wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych udzielonych przez Burmistrza,

2) koordynowanie współpracy Urzędu z jednostkami organizacyjnymi Gminy,

3) opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

5) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

6) nadzorowanie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków,

7) sprawowanie kontroli wewnętrznej dotyczącą działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz komórek jednostek organizacyjnych Gminy,

8) kierowanie pracą Urzędu podczas nieobecności Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,

9) prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty
i Karty Nauczyciela w ramach kompetencji organu prowadzącego,

10) nadzorowanie przyjmowania, rozpatrywania i analizowania skarg, wniosków
i petycji,

11) udział w formułowaniu polityki i strategii Gminy oraz udział we wdrażaniu strategii dotyczących rozwoju Gminy,

12) nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem przetargów,

13) nadzorowanie procedur zamówień publicznych, ochrony danych osobowych,

informacji niejawnych,

14) nadzoruje gospodarkę mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu.