Wracam na stronę główną Urząd Miasta i Gminy

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiUrząd Miasta i Gminy - Statut Miasta i Gminy Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 czerwca 2010 21:44
Spis treści
Urząd Miasta i Gminy
Burmistrz i kadra pracownicza
Praktyczny poradnik interesanta
Statut Miasta i Gminy Wiązów
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów
Wszystkie strony

 

Statut Miasta i Gminy Wiązów

UCHWAŁA NR XXII/180/08

Rady Miasta i Gminy Wiązów

Z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala

 1. ustala się tekst jednolity Statutu Miasta i Gminy Wiązów przyjętego uchwałą nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002 roku,
 2. tekst jednolity obejmuje zmiany dokonane uchwałą nr XVII/163/2004 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów, uchwałą nr XVI/140/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów.

STATUT MIASTA I GMINY WIĄZÓW

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Uchwała określa:

 1. ustrój Miasta i Gminy Wiązów,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta i Gminy Wiązów, komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów i Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów,
 4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miasta i Gminy Wiązów,
 5. zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów oraz korzystania z nich.

 

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Wiązów,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Wiązów,
 3. Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miasta i Gminy Wiązów,
 4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wiązów,
 5. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów,
 6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Wiązów.

 

Rozdział II. Gmina

§3

 1. Gmina Wiązów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§4

 1. Gmina położona jest w Powiecie Strzelińskim w Województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 14 182 ha.
 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji –inne jednostki pomocnicze.
 4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
 5. W skład Gminy wchodzą jednostki pomocnicze – osiedle Wiązów obejmujące granice administracyjne miasta Wiązów oraz sołectwa: Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Gułów, Janowo, Jaworów, Jędrzychowice, Jutrzyna, Kalinowa, Kłosów, Kowalów, Krajno, Księżyce, Kucharzowice, Kurów, Łojowice, Miechowice Oławskie, Ośno, Stary Wiązów, Wawrzęcice, Wawrzyszów, Witowice, Wyszonowice, Zborowice.

§5

 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§6

 1. Herbem Gminy jest głowa św. Jana Chrzciciela wewnątrz okrągłej misy na czerwonym polu. W górnych rogach pola dwie lilie koloru białego z czarnym konturem. Głowa biała z czarnymi włosami i brodą, misa koloru żółtego z podwójnym czarnym konturem. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
 2. Barwy Gminy określa jej flaga, w kolorach żółtym, czerwonym i białym, ułożonymi poziomo. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8. Zezwala się na umieszczenie herbu Gminy na tle flagi. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
  1. Prawo użytkowania herbu i barw Gminy mają wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, wykaz jednostek organizacyjnych określa rada w odrębnej uchwale.
 3. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.
 4. Hejnałem Gminy jest sygnał dźwiękowy, którego zapis określa załącznik nr 4 do statutu.
 5. Pieczęcią Gminy jest okrągła pieczęć o średnicy 32 mm zawierająca rysunek herbu, wokół którego jest umieszczony napis: MIASTO I GMINA WIĄZÓW oraz data 1252. Wzór pieczęci określa załącznik nr 5 do Statutu.
 6. Świętem Gminy jest 24 czerwca.
 7. Osoby szczególnie zasłużone dla Gminy, Rada może wyróżnić honorowym obywatelstwem.
 8. Zasady nadawania i pozbawiania honorowego obywatelstwa Rada określi odrębną uchwałą.
 9. Burmistrz prowadzi rejestr osób wyróżnionych honorowym obywatelstwem.

§7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Wiązów.

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

§8

 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej może być grupa składająca się z 30% mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo Rada Miasta i Gminy,
  2. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
  3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
  4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne,
  5. niezwłocznie po utworzeniu jednostki pomocniczej Rada uchwala jej statut, który określa zadania organizacyjne, zakres działania, organy i ich kompetencje, gospodarowanie mieniem i uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej, itp.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§9

Uchwały, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

obszar,

granice,

siedzibę władz,

nazwę jednostki pomocniczej.

§10

 1. Jednostki pomocnicze Gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
 3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
 4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
 5. skreślony
 6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

§11

 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Burmistrz.
 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§12

Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§13

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§14

 1. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje.
 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§15

Rada wybiera ze swojego grona:

  1. Przewodniczącego,
  2. Wiceprzewodniczącego.

§16

 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
  1. Rewizyjną,
  2. Budżetu i Finansów,
  3. Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Inwestycji i Promocji,
  4. Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego,
  5. Rolnictwa,
  6. Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
 4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace Komisji Rady.
 5. Podział zadań w zakresie o jakim mowa w ust. 4 dokonuje Przewodniczący Rady.

§17

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
  2. przygotowanie projektu porządku obrad,
  3. dokonanie otwarcia sesji,
  4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
 4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.

§18

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: zwołuje sesje Rady,

przewodniczy obradom,

sprawuje policję sesyjną,

kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

podpisuje uchwały rady,

czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§20

 1. Do reprezentowania Rady na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Na wniosek Przewodniczącego Rada może upoważnić w drodze uchwały inną osobę spośród radnych do reprezentowania jej na zewnątrz w określonej sprawie.

§21

skreślony

§22

skreślony

§23

Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

Rozdział V. Tryb pracy Rady

1.Sesje Rady

§24

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej właściwości.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
  1. postanowienia proceduralne,
  2. deklaracje - zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania,
  3. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  4. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§25

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2.Przygotowanie sesji

§26

 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
  1. Radni, komisje, kluby oraz Burmistrz mogą zaproponować Przewodniczącemu sprawy, które powinny znaleźć się w porządku obrad.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie porządku obrad,
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
 4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją w sposób określony w ust. 3.
 5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 3 i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 5 dni przed sesją.

 

§27

 1. Przewodniczący wspólnie z Burmistrzem ustalają listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym – nie będący radnymi- Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz.

§28

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§29

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§30

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§31

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§32

 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §25 pkt. 4.

§33

 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§34

 1. Sesję otwiera Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub z braku takiej możliwości – najstarszy wiekiem radny obecny na sesji formułą: „Otwieram ................. sesję Rady Miasta i Gminy Wiązów”. w uzasadnionych przypadkach, w trakcie sesji Przewodniczący może przekazać prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.
 2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum), Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad i stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
 3. skreślony

 

§35

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: ,,Otwieram ............. sesję Rady ...................”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis §31 ust. 2.
 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmian porządku obrad.

§36

skreślony

 

§37

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

  1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  2. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym,
  3. sprawozdanie Burmistrza o swojej pracy w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, składa wcześniej na piśmie do Biura Rady, a następnie referuje je na Sesji,
  4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  5. wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów,
  6. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
  7. wolne wnioski i informacje.

§38

skreślony

§39

 1. Wnioski składa się w sprawach bieżących problemów gminy, sołectw, mieszkańców.
 2. Wniosek składa się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu obrad sesji i powinien on zawierać: krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem, jasno określony postulat oraz proponowane ewentualne rozwiązanie.
 3. Odpowiedzi na wniosek udziela Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba. Najpóźniej odpowiedzi należy udzielić w ciągu 14 dni pisemnie do Biura Rady.

 

§40

 1. Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania składa się na sesji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu z obrad.
 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, Burmistrz udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni, którą przekazuje do Biura Rady.
 4. Biuro Rady prowadzi rejestr zgłoszonych zapytań i wniosków, w którym powinny być zawarte dokładne informacje o terminach i sposobie załatwienia zgłaszanych spraw. Do obowiązków pracownika Biura Rady należy informowanie radnych o wpływających odpowiedziach na zapytania i wnioski.

 

§41

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 6. Przewodniczący Rady może poddać pod głosowanie wniosek formalny w sprawie czasu wypowiedzi.

§42

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania osoby, której udzielono głosu, w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadzenie sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 5. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba przebywająca na sali obrad w czasie trwania sesji lub obrad komisji jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i swoim stanem narusza powagę sesji i komisji, Przewodniczący wzywa daną osobę do natychmiastowego opuszczenia sali obrad.
 6. Jeżeli osoba wymieniona w ust. 5 nie podporządkuje się nakazowi opuszczenia obrad Przewodniczący wzywa policję w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia i usunięcia w/w osoby z sali obrad. Na ten czas Przewodniczący zarządza przerwę, a powyższy fakt odnotowuje się w protokole.

§43

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§44

 1. Radny w trakcie sesji ma prawo zgłaszać wnioski formalne. Wnioskiem formalnym jest wniosek o:

  sprawdzenie quorum,

  ograniczenie liczby lub czasu wystąpień dyskutantów (wniosek taki nie może dotyczyć wypowiedzi przewodniczących komisji, sprawozdawcy, Burmistrza),

  zarządzenie przerwy,

  zakończenie dyskusji,

  zdjęcia określonego punktu z porządku obrad,

  reasumpcji głosowania,

  głosowanie imienne,

  wyłączenie jawności obrad (wyłączenie jawności obrad może dotyczyć tylko konkretnych punktów obrad, a nie całości sesji).

  2. W sprawie formalnej głosu udziela się poza kolejnością.

  3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi.

§45

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. skreślono.

§46

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. w razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§47

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę ,,Zamykam .............. sesję Rady ........”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§48

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 4. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.
 5. Wniosek formalny w tej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 6. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

§49

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§50

 1. Pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady z uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej Sesji protokół oraz w miarę potrzeby protokołuje posiedzenia komisji Rady.
 2. Przebieg sesji oraz posiedzenia komisji Rady można rejestrować.

§51

 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
  1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
  4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  5. ustalony porządek obrad,
  6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
  8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
  9. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§52

 1. Do najbliższej sesji radni mają wgląd do protokołu i mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta. Protokół z obrad poprzedniej sesji powinien być wyłożony do wglądu radnym najpóźniej 7 dni roboczych po sesji.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§53

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone Przewodniczącemu Rady.
 2. Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.
 3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
 4. Radny ma prawo otrzymać nieodpłatnie kserokopie protokołów i uchwał Rady.
 5. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołów w obecności pracownika Biura Rady, z wyjątkiem tych części dokumentu, które dotyczą tajności obrad.

§54

 1. Obsługę biurową Rady (wysyłanie zawiadomień, materiałów na posiedzenia komisji lub sesji, informacji, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Biura Rady w porozumieniu z Przewodniczącym.
 2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

3.Uchwały

§55

 1. Uchwały, o jakich mowa w §24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa w §24 ust. 2, są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§56

 1. 1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, każdy z radnych z osobna oraz komisje Rady i kluby radnych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
  5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
  6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwał.
 3. Projekt uchwały przedkłada się Radzie po zaopiniowaniu przez właściwą komisję.
 4. Projekt uchwały musi być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy albo przez innego prawnika.
 6. Projekt uchwały odpowiadający wymogom zawartym w §53 ust. 2 powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady z dołączonym uzasadnieniem określającym potrzebę podjęcia nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem sesji, na której projekt będzie rozpatrywany. Przewodniczący przekazuje projekt właściwym komisjom. w posiedzeniach komisji uczestniczą i przedstawiają wszelkie dokumenty przemawiające za podjęciem uchwały przedstawiciele wnioskodawcy i Burmistrza.
 7. Każdy z wnioskodawców może wycofać projekt uchwały, którego był inicjatorem, bez uzasadnienia do momentu jego przegłosowania na posiedzeniu Rady.
 8. Przewodniczący Rady prostuje oczywiste błędy językowe i rachunkowe w podjętych tekstach uchwał na najbliższej sesji Rady.
 9. Projekt uchwały odpowiadający wymogom zawartym w ust. 6 musi być poddany głosowaniu na najbliższej sesji.

§57

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. w projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§58

 1. Burmistrz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może określić wniesiony przez siebie projekt uchwały jako pilny.
 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 może być wniesiony również w trakcie posiedzenia Rady, a następnie przekazany do zaopiniowania przez właściwą komisję. Na czas pracy komisji Przewodniczący zarządza stosowną przerwę. Projekt zaopiniowany przez komisję poddany zostaje pod dyskusję i głosowanie.

§59

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Obrad.

§60

Uchwały numeruje się, uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§61

 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

3.Procedura głosowania

§62

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§63

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy ,,za”, ,,przeciw” i ,,wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
 5. Głosowanie imienne odbywa się przez użycie kart do głosowania podpisanymi imieniem i nazwiskiem Radnego. Lista osób głosujących „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się” jest załącznikiem do protokołu z obrad sesji ( z zaznaczeniem, do którego punktu porządku obrad się odnosi).
 6. Głosowanie imienne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród Radnych. w skład komisji skrutacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji oraz dwóch członków komisji.

 

§64

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§65

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§66

 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w §65 ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§67

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

 

§68

Bezwzględną większość głosów należy odnieść do ustawowej liczby składu Rady, a nie do liczby ważnie oddanych głosów. Oznacza to wymóg oddania za wnioskiem poddanym głosowaniu, liczby całkowitej głosów przewyższającej połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. Jeżeli ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, to wymóg bezwzględnej większości ustawowego składu Rady zostanie spełniony, o ile za wnioskiem zostanie oddanych co najmniej osiem ważnych głosów.

 

1.Komisje Rady

§69

 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
 3. Uprawnienia Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji Rady.

 

§70

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§71

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje sprawują funkcje kontrolne, uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
  1. Przewodniczący Komisji może żądać wszelkich materiałów i dokumentów stanowiących przedmiot omawianej na posiedzeniu sprawy oraz w koniecznych przypadkach obecności właściwego pracownika Urzędu lub kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
  2. Na prośbę Rady Burmistrz ma obowiązek przedstawić wykaz osób zalegających z płatnością podatków oraz udzielonych umorzeń i zwolnień.
 4. Na podstawie upoważnienia Rady Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§72

 1. Przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji zwołuje i ustala porządek posiedzenia komisji.
 2. Częstotliwość posiedzeń, obecność radnych, terminowość wydawanych opinii przez komisję podlega kontroli Przewodniczącego Rady.
 3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa głosowania.
 4. W razie powtarzającego się niedotrzymania terminu lub uchylania się komisji od opracowania lub zaopiniowania zagadnienia oraz wyrażenia opinii Przewodniczący Rady może wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę dotychczasowego składu komisji.
 5. W przypadku złożenia przez radnego rezygnacji z członkostwa w komisji stałej Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji.
 6. W przypadku równowagi głosów komisji, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 7. Komisje stałe i doraźne bezwzględną większością głosów powołanego składu komisji wybierają i odwołują ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 8. §72 ust. 7 nie stosuje się do Komisji Rewizyjnej.
 9. Komisja doraźna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu prac na najbliższej sesji Rady.

 

§73

 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§74

 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Podjęte wnioski przewodniczący komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady do realizacji.

 

§75

skreślono

6. Radni

§76

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem, radny obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.

 

§77

skreślono

§78

 

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
 4. skreślono
 5. skreślono
 6. skreślono

 

§79

 1. Przewodniczący Rady wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

3.Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§80

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§81

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI Komisja Rewizyjna

1.Organizacja Komisji Rewizyjnej

§82

 1. Do zadań Komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przygotowanie corocznej oceny pracy Burmistrza, której integralną część stanowią opinie o realizacji budżetu gminy, realizacji uchwał Rady, realizacji wniosków radnych,
  2. sporządzenie opinii dotyczących wniosków radnych o przeprowadzenie referendum dotyczącego odwołania Burmistrza w sprawie innej niż nie udzielenie absolutorium,
  3. rozpatrywanie i opiniowanie skarg na działalność Burmistrza kierowanych do Rady.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Burmistrza i kierowników podporządkowanych jednostek organizacyjnych w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez Radę, a także na doraźne zlecenie Rady.
 3. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Komisji Rewizyjnej” stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.

 

 

§83

skreślono

 

§84

skreślono

 

§85

skreślono

 

§86

skreślono

 

§87

skreślono

 

§88

skreślono

 

§89

skreślono

 

§90

skreślono

 

§91

skreślono

 

§92

skreślono

 

§93

skreślono

 

§94

skreślono

 

§95

skreślono

§96

skreślono

 

§97

skreślono

 

§98

skreślono

 

§99

skreślono

 

§100

skreślono

 

§101

skreślono

 

§102

 

skreślono

 

§103

skreślono

 

 

§104

skreślono

§105

 

skreślono

 

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

§106

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przyjętych przez Statut Gminy.

 

§107

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 2 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:
  1. nazwę klubu,
  2. listę członków,
  3. imię i nazwisko przewodniczącego,
 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§108

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§109

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 2.

 

§110

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§111

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§112

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§113

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

 

 

Rozdział VIII.Kompetencje i tryb pracy Burmistrza

1.Wybór i kompetencje Burmistrza

§114

skreślono

 

§115

Burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

§116

skreślono

 

§117

 1. Do zadań Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy należy wykonywanie uchwał Rady Miasta i Gminy określonych przepisami prawa, zgodnie z treścią art. 30 i nast. ustawy o samorządzie gminnym, wskazanej we wstępie niniejszej Uchwały.

§117a

Burmistrz jako Kierownik urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

  1. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.
  2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu i określonym przez siebie zakresie swemu zastępcy lub sekretarzowi Gminy.

 

 

§118

 1. Do obowiązków zastępcy Burmistrza należy podejmowanie czynności określonych w §117 a na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza albo w przypadku konieczności podjęcia niezwłocznych działań pod nieobecność Burmistrza lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania Burmistrza.
 2. skreślono

§119

Burmistrz określa szczegółowy zakres zadań swojego Zastępcy i Sekretarza z uwzględnieniem postanowień regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 

§120

skreślono

 

§121

skreślono

§122

skreślono

 

§123

skreślono

 

§124

skreślono

 

§125

skreślono

 

§126

skreślono

 

§127

skreślono

 

§128

skreślono

 

§129

skreślono

 

§130

skreślono

 

 

 

Rozdział IX.Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§131

 1. Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych Gminy, chyba że ich jawność została wyłączona na mocy odrębnych przepisów.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§132

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. Wgląd w dokumenty organów gminy, komisji Rady dotyczących wykonywania zadań publicznych, odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.
 3. Zabronione jest wypożyczanie wszelkich dokumentów organów gminy oraz komisji Rady i korzystanie z nich poza budynkiem Urzędu Gminy.

§133

 1. Z dokumentów wymienionych §131 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować lub kopiować.
 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§134

 1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w §131, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
 2. Odbitki kserograficzne są wykonywane odpłatnie.
 3. skreślono

 

§135

Uprawnienia określone w §131- 134 nie znajdują zastosowania:

  1. w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub Burmistrza uchwały bądź Zarządzenia o wyłączeniu jawności,
  2. do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział X.Pracownicy samorządowi

§136

 1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
 2. Nawiązanie stosunku pracy następuje z chwilą wyboru przez Mieszkańców.
 3. Stosunek pracy z Burmistrzem w imieniu Rady nawiązuje Przewodniczący.

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§137

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Ewa Schütterly

 

ZAŁĄCZNIKI