Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiKonsultacje z organizacjami pożytku publicznego Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
środa, 17 października 2018 11:45

Informujemy, że w terminie od 29 października 2018 r., do 05 listopada 2018 r., można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu „Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.”. Szczegóły w Ogłoszeniu.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 10 października 2018 09:30

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów

ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły. Sprzedaży podlega lokal mieszkalny nr 1 o pow. 105,85 m2 wraz z udziałem wynoszącym 5986/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 96/3 AM – 1 obr. Miechowice Oł, o pow. 0,1624 ha,  KW nr WR1T/00037149/2. Rozpoczęcie rokowań nastąpi w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 1000 w sali obrad UMIG, pl. Wolności 37.

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach można przesłać lub składać do dnia 12.11.2017r. Ogłoszenie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 34, tel. (71)3931136 wew. 36.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 10 października 2018 09:24

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 260/2 AM - 2, o pow. 0,1135 ha, KW nr WR1T/00016518/7, położona w miejscowości Wiązów przy ul. Konopnickiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MN/41 – zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna. Nieruchomość znajduje się w strefie K – ochrony krajobrazu kulturowego. Cena wywoławcza: 49.800,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset 00/100), wadium: 4.980,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 00/100), postąpienie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.
Więcej…
 
ROLNIKU PAMIĘTAJ! Drukuj Email
Wpisany przez KRUS Strzelin   
wtorek, 25 września 2018 09:29

Rolniku pamiętaj o bezpiecznej obsłudze maszyn i urządzeń!

"Mechanizacja prac w rolnictwie zwiększa wydajność produkcji w gospodarstwie rolnym i ogranicza jej koszty, jednak niewłaściwe użytkowanie lub przygotowanie maszyn do pracy, powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Jak się przed tym ustrzec - radzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelinie"

"Najczęstszymi przyczynami wypadków są: zły stan techniczny maszyn, zwłaszcza brak osłon i hamulców oraz niesprawny układ kierowniczy, używanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowanych do określonych zadań, regulacja maszyn będących w ruchu, używanie nieodpowiedniej odzieży i remontowanie urządzeń we własnym zakresie bez odpowiednich narzędzi."

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Szumejko   
wtorek, 11 września 2018 14:10

Informujemy, że trwa nabór kandydatów na członków Obwodowych komisji Wyborczych. Szczegółowe warunki dotyczące zgłoszenia kandydatów na członków przedmiotowych komisji określają akty prawne:

  • uchwała PKW z dn. 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (…),
  • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 23.08.2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego,
  • Kodeks Wyborczy tj. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 754, 100 i 1349).

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 08 sierpnia 2018 11:55

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 70/2 AM - 1, o pow. 0,3162 ha,
    KW nr WR1T/00033346/5, położona w miejscowości Krajno. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów teren nieruchomości położony jest w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Cena wywoławcza: 26.400,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć czterysta 00/100), wadium: 2.640,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset czterdzieści 00/100), postąpienie: 265,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt pięć 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %. Termin I przetargu: 14.06.2018 r.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 118
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama