Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 14 marca 2018 12:05

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza I przetarg:

1. ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

  • Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 54 zlokalizowanego na działce numer 96/3 AM-1 obr. Miechowice Oł. wraz z udziałem wynoszącym 5986/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 96/3 AM – 1 obr. Miechowice Oł, o pow. 0,1624 ha,  KW nr WR1T/00037149/2. Sprzedaży podlega lokal o pow. 105,85 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi.  Cena wywoławcza: 151.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy  00/100), wadium: 15.100,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy sto 00/100), postąpienie: 1.510,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset dziesięć 00/100). Nieruchomość objęta wykazem dolnośląskiego konserwatora zabytków.
    W SUiKZP dla Gminy Wiązów teren położony w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zakup zwolniony z podatku VAT.
  • Nieruchomość położona w miejscowości Kucharzowice zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, gdzie sprzedaży podlega część gospodarcza stanowiąca ½ części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 193/1 AM – 2 obr. Kucharzowice o pow. 0,0553 ha, KW nr WR1T/00014304/0. Budynek gospodarczy o  pow. 183,91 m2. Cena wywoławcza: 18.960,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  00/100), wadium: 1.896,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt sześć 00/100), postąpienie: 200,00 zł (słownie złotych: dwieście  00/100).
    W SUiKZP dla Gminy Wiązów działka położona w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Zakup zwolniony z podatku VAT.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Wiązów
, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad (parter): w dniu 19.04.2018 r. o  godz. 10.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak
w wykazie, najpóźniej do dnia 13.04.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.