Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieSprawny uczeń Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
czwartek, 26 lipca 2012 10:14

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł na ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

Jednorazowe stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:
- zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
- pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 2 kwietnia do 14 września br. za pośrednictwem poczty na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7,  53-238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie Departamentu.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do urzędu na adres wskazany powyżej!
W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem:

nazwisko i adres osoby składającej wniosek z dopiskiem
„Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia - Sprawny uczeń”.

Sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem stypendiów prowadzi Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych UMWD.
kontakt telefoniczny pod nr (71) 770-41-46.


Stypendium nieprzysługuje:
- dzieciom z  klas zerowych,
- uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 otrzymają inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych - w łącznej kwocie przekraczającej 820,00 zł, czyli razem ze stypendium w ramach programu „Sprawny uczeń’ przekroczyłyby  kwotę - 1.820,00 zł
- uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

WYLICZENIE DOCHODU:
Za „dochód” uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (kwoty płacone przez dłużnika alimentacyjnego, jako alimenty bieżące, ale także kwoty potrącane dłużnikowi na poczet zaległości alimentacyjnych).

DO DOCHODU WLICZA SIĘ:


1.    Świadczenia rodzinne:
•    świadczenie pielęgnacyjne,
•    zasiłek pielęgnacyjny,
•    zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego,
2.    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
3.    Dodatek mieszkaniowy.

DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ:

1.    Jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, np.: zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS;
2.    Zasiłku celowego, np.: na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, koszty pogrzebu, pokrycie części lub całości wydatków na świadczenie zdrowotne, na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego, w celu realizacji postanowień kontraktu społecznego.
3.    Pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
np.: stypendium edukacyjne, sportowe:
4.    Wartości świadczenia w naturze;
5.    Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych: staże.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce NIEPEŁNOSPRAWNI (programy i zadania – dokumenty) - link: http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/programy-i-zadania-dokumenty/.